Category Archives: Uncategorized

Tác Đồng – Neleta [Mục Lục] – [Hoàn]

Nấm Rơm's Blog

Tác Đồng 

Tác giả: neleta

Thể loại: cổ trang, cung đình, phụ tử văn (không huyết thống), nhất thụ nhất công

Tình trạng: Hoàn

Pairing: Nhiễm Mục Lân x Nhiễm Mặc Phong (chính), Nhiễm Mục Kì x Trú

Edit : Nấm Rơm

Dịch :QT

Văn Án + Tiết Tử

Quyển 1

Chương 1Chương 2Chương 3 Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9 Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15 Chương 16Chương 17Chương 18

Chương 19Chương 20Chương 21 Chương 22Chương 23 Chương 24

Chương 25Chương 26 Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34

View original post 308 more words